FAQs Complain Problems

फारमहरू

फारम फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
उम्मेदवार दरखास्त फारम PDF icon उम्मेदवार दरखास्त फारम.pdf
भ्रमण आदेश PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
माग फारम PDF icon माग फारम.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन PDF icon अनुसूची-१--बेरोजगार-दर्ता-फाराम.docx.pdf
विदा माग फारम PDF icon विदा माग फारम.pdf
तह वृद्धि आवेदन फारम PDF icon तह वृद्धि आवेदन फाराम.pdf
करार सेवाका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम PDF icon करार सेवाका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम .pdf
सम्पति विवरण फारम PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf
हाइ टेक नर्सरी स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हानको लागि निवेदनको ढाँचा PDF icon हाइ टेक नर्सरी स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हानको लागि निवेदनको ढाँचा .pdf, File हाइ टेक नर्सरी स्थापनाका लागि पनिवेदनको नमुना.docx