FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

 • रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यालयमा )
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिप
 • २ प्रति फोटो
 • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (यदि भएमा उधोग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु उधोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/ PAN मा दर्ता, उधोग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै )
 • वडाले आवश्यक ठानेको कागजात
 • नक्सा फाराम भरेको
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि
 • कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्सा
 • ताकेको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको नक्सा (३ प्रति )
 • चालु आ . व सम्मको एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 • नक्सा फाराममा उल्लेखित अन्य विवरण
 • निवेदन ( कार्यालय बाट प्राप्त गर्न सकिने )
 • नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • रजिष्ट्रेसन पारित भएको लिखतको फोटोकपि
 • साविक नक्सापासको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • उ.स को भेला निर्णय 
 • उ.स.को पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी 
 • वडा सिफारिस 
 • लागत अनुमान