FAQs Complain Problems

ऐन

कानुन आर्थिक वर्ष भाग प्रकाशन भएको मिति डाउनलोड गर्नुहोस कानूनको प्रकार
सहकारी ऐन, २०७४ २०७४/७५ भाग १ २०७४/१०/१६ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको सहकारी ऎन.pdf ऐन
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऎन,२०७४ २०७४/७५ भाग १ २०७४/१०/१६ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऎन.pdf ऐन
एफ.एम रेडियो तथा टि.भी व्यवस्थापन तथा संचलान ऐन, २०७४ २०७४/७५ भाग १ २०७४/१०/१६ PDF icon एफ एम रडियो तथा टि भी व्यवस्थापन तथा संचलान ऐन २०७४.pdf ऐन
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ २०७४/७५ भाग १ २०७४/१०/१६ PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf ऐन
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ २०७५/७६ भाग १ २०७५/०३/०३ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन , २०७५.pdf ऐन
नगर शिक्षा ऐन, २०७५ २०७५/७६ भाग १ २०७५/०३/०३ PDF icon पुतलीबजार नगर शिक्षा ऐन , २०७५.pdf ऐन
न्यायिक कार्यविधी ऐन, २०७५ २०७५/७६ भाग १ २०७५/०३/०३ PDF icon न्यायिक कार्यविधी ऐन , २०७५..pdf ऐन
कानूनहरुको संशोधन, २०७५ २०७५/७६ भाग १ २०७५/०३/०३ PDF icon कानुनहौर्को संसोधन २०७५.pdf ऐन
आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन , २०७५ २०७५/७६ भाग १ २०७५/०३/०३ PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन , २०७५.pdf ऐन
आर्थिक ऐन, २०७५ २०७४/७५ भाग १ २०७५/०३/१८ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf ऐन
कानुन हरुको संसोधन २०७६ २०७६/७७ भाग १ २०७६/१०/२७ PDF icon कानुन हरुको संसोधन २०७६.pdf ऐन
नगर सभा संचलन ऐन २०७६ २०७६/७७ भाग १ २०७६/१०/२७ PDF icon नगर सभा संचलन ऐन २०७६.pdf ऐन
घर जग्गा बहाल कर संकलन ऐन, २०७७ २०७७/७८ भाग १ २०७७/१०/१७ PDF icon घर जग्गा बहाल कर संकलन ऐन, २०७७.pdf ऐन
खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७७ २०७७/७८ भाग १ २०७७/१०/२४ PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७७.pdf ऐन
आर्थिक कार्यविधि (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७४ २०७७/७८ भाग १ २०७७/१०/२४ PDF icon आर्थिक कार्यविधि (प्रथम संसोधन ) २०७४.pdf ऐन
कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७७/७८ भाग १ २०७८/०३/१३ PDF icon कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf ऐन
पुतलीबजार नगरपालिकाको वन तथा वातावरण व्यबस्थापन ऐन २०७८ २०७८/७९ भाग १ २०७८/०३/१५ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको वन तथा वातावरण व्यबस्थापन ऐन २०७८.pdf ऐन
वन तथा वातावरण व्यस्थापन ऐन- २०७८ २०७७/७८ भाग १ २०७८/३/१० PDF icon बन तथा वातावरण व्यास्थापन ऐन.pdf ऐन
पुतलीबजार नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७९ २०७८/७९ भाग १ २०७९/०३/१५ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन, २०७९.pdf ऐन
पुतलीबजार प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०८० २०७९/०८० भाग १ २०८०/०३/१३ PDF icon प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन.pdf ऐन
पुतलीबजार नगरपालिकाको सुशासन ऐन, २०८० २०८०/०८१ भाग १ २०८०/०९/२५ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको सुशासन ऐन, २०८०.pdf ऐन