FAQs Complain Problems

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस
कार्यक्रम संयोजकको लागि पाठ्यक्रम (सामी कार्यक्रम ) PDF icon कार्यक्रम संयोजकको लागि पाठ्यक्रम.pdf, File कार्यक्रम संयोजकको लागि पाठ्यक्रम.docx
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम PDF icon सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम.pdf
सामाजिक परिचालन अधिकृतको लागि पाठ्यक्रम( सामी कार्यक्रम ) PDF icon सामाजिक परिचालन अधिकृतको लागि पाठ्यक्रम.pdf, File सामाजिक परिचालन अधिकृतको लागि पाठ्यक्रम.docx
रोजगार सहायक पदको लागि पाठ्यक्रम PDF icon रोजगार सहायक पाठयक्रम.pdf
वित्तीय साक्षरता सहजकर्ताको पाठयक्रम (सामी कार्यक्रम ) PDF icon वित्तीय साक्षरता सहजकर्ताको पाठयक्रम.pdf, File वित्तीय साक्षरता सहजकर्ताको पाठयक्रम.docx
मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लागि पाठ्यक्रम (सामी कार्यक्रम ) PDF icon मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम.pdf, File मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम.docx
आप्रवासी श्रोत केन्द्र परामर्श्कर्ताको लागि पाठ्यक्रम (सामी कार्यक्रम ) PDF icon आप्रवासी श्रोत केन्द्र परामर्श्कर्ताको लागि पाठ्यक्रम.pdf, File आप्रवासी श्रोत केन्द्र परामर्श्कर्ताको लागि पाठ्यक्रम.docx
रेटर्नी स्वयं सेवकको लागि पाठ्यक्रम(सामी कार्यक्रम ) PDF icon रेटर्नी स्वयं सेवकको लागि पाठ्यक्रम.pdf, File रेटर्नी स्वयं सेवकको लागि पाठ्यक्रम.docx