FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन / प्रतिवेदन/ समिक्षा

प्रकाशन/प्रतिवेदन /समिक्षा डक्युमेन्टको प्रकार डक्युमेन्ट
पुतलीबजार नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पार्शव चित्र - २०७८ प्रकाशन PDF icon Returnee Profile PDF.pdf
पुतलीबजार नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ प्रकाशन PDF icon आन्तरिक नियन्त्र प्रणाली निर्देशिका , २०७९.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति प्रकाशन PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना प्रकाशन PDF icon राजश्व कार्य सुधार कार्य योजना.pdf
क्षमता विकास योजना प्रकाशन PDF icon क्षमता विकास योजना.pdf
आवधिक नगर विकास योजना ( २०७७/७८ - २०८१/८२ ) प्रकाशन PDF icon आवधिक नगर विकास योजना.pdf
पुतलीबजार नगरपालिकाको ४ वर्ष (स्मारिका) प्रकाशन PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको ४ वर्ष.pdf
सुचिकृत सूचनाहरुको अद्यावधिक विवरण रिपोर्ट, त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन PDF icon सुचिकृत सूचनाहरुको विवरण २०७२.०७३.pdf
२० औं नगरपरिषद पुस्तिका प्रकाशन PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक कवर.pdf, PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक नन पेज.pdf, PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक भित्रि पेजहरु.pdf
19th Municipality Book Publications PDF icon 19th_municipal_council_book.pdf

Pages