FAQs Complain Problems

नियमावली

कानुन आर्थिक वर्ष भाग प्रकाशन भएको मिति डाउनलोड गर्नुहोस कानूनको प्रकार
नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली , २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली , २०७४.pdf नियमावली
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली, २०७४.pdf नियमावली
पुतलीबजार नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४.pdf नियमावली
पुतलीबजार नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०८/०७ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७५.pdf नियमावली
पुतलीबजार नगरपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७९ २०७९/०८० भाग २ २०७९/०९/०६ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७९.pdf नियमावली