FAQs Complain Problems

मापदण्ड/आचारसंहिता/दिग्दर्शन

कानुन आर्थिक वर्ष भाग प्रकाशन भएको मिति डाउनलोड गर्नुहोस कानूनको प्रकार
सडक, खोला, खोल्सी, गोरेटो बाटो, पुल, तथा विद्धुत लाइनको मापदण्ड २०७८/७९ भाग २ PDF icon सडक मापदण्ड 2078.79.pdf मापदण्ड
पुतलीबजार नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचार सहिता, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचार सहिता, २०७४.pdf आचारसंहिता
योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४.pdf दिग्दर्शन
कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ २०७७/७८ भाग २ २०७७/१०/१५ PDF icon कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७.pdf मापदण्ड
पुतलीबजार नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८० २०८०/०८१ भाग ३ २०८०/०८/१२ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड २०८०.pdf मापदण्ड