FAQs Complain Problems

कार्यविधि

कानुन आर्थिक वर्ष भाग प्रकाशन भएको मिति डाउनलोड गर्नुहोस कानूनको प्रकार
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ भाग २ PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७९ २०७८/७९ भाग २ PDF icon सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७९.pdf कार्यविधि
वडा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि – २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७९) २०७८/७९ भाग २ 2079/06/09 PDF icon वडा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि – २०७५(दोस्रो संशोधन २०७९).pdf कार्यविधि
विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७४/१०/१६ PDF icon विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७४.pdf कार्यविधि
युवा तथा खेलकुद वडा तथा नगरसंजाल गठन र परिचालन कार्यविधि, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७४/१०/१६ PDF icon युवा तथा खेलकुद वडा तथा नगरसंजाल गठन र परिचालन कार्यविधि, २०७४.pdf कार्यविधि
पूर्ण अपाङ्गहरुको स्याहार प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७४/१०/१६ PDF icon पूर्ण अपाङ्गहरुको स्याहार प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि २०७४.pdf कार्यविधि
एकल महिलाहरुको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७४/१०/१६ PDF icon एकल महिलाहरुको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७४.pdf कार्यविधि
वारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७४/१०/१६ PDF icon वारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf कार्यविधि
नगरपालिका बैठक संचालन कार्यविधी , २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon नगरपालिका बैठक संचालन कार्यविधी , २०७४.pdf कार्यविधि
नगरसभा संचालन कार्यविधी, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon नगरसभा संचालन कार्यविधी, २०७४.pdf कार्यविधि
वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७५.pdf कार्यविधि
करारमा कर्मचारी व्यवास्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवास्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf कार्यविधि
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी ,२०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/०३ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी ,२०७५.pdf कार्यविधि
बालबालिकाको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि, २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon बालबालिकाको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि, २०७५ .pdf कार्यविधि
महिला समुहको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon महिला समुहको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
अपाङ्ग व्यक्तिको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
जनजाती सिमान्तकृत अल्पसंखयकहरुको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon जनजाती सिमान्तकृत अल्पसंखयकहरुको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
सेवा निवृतहरुको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon सेवा निवृतहरुको वडा तथा नगर स्तरीय संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
दलित उत्पीडित व्यक्तिको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि, २०७५ २०७४/७५ भाग २ २०७५/०३/१६ PDF icon दलित उत्पीडित व्यक्तिको वडा तथा नगर संजाल गठन र परिचालन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
अतिविपन्न स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०५/०१ PDF icon अतिविपन्न स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यविधि २०७४.pdf कार्यविधि
टेम्पो अटोरिक्सा, रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०८/०७ PDF icon टेम्पो अटोरिक्सा, रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ .pdf कार्यविधि
अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०९/०१ PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
योजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/०९/०१ PDF icon योजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
बजार अनुगमन कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ भाग २ २०७५/१०/१२ PDF icon बजार अनुगमन कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
विपद पिडित राहत वितरण कार्यविधि, २०७६ २०७५/७६ भाग २ २०७६/०३/०७ PDF icon विपद पिडित राहत वितरण कार्यविधि २०७६.pdf कार्यविधि
व्यक्तिगत भवन निर्माण व्यवसायी इजाजत कार्याविधी २०७६ २०७६/७७ भाग २ २०७६/०६/०३ PDF icon व्यक्तिगत भवन निर्माण व्यवसायी इजाजत कार्याविधी २०७६.pdf कार्यविधि
फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ २०७५/७६ भाग २ २०७६/०८/०६ PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf कार्यविधि
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आपतकालीन अवस्थामा प्रदान गरिने एम्बुलेन्स यातायात सेवा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ २०७६/७७ भाग २ २०७६/०९/११ PDF icon गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स यातायात सेवा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf कार्यविधि
कोरोना भाइरस को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रिय सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर अति विपन्न जनसमुदायलाई राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ २०७६/७७ भाग २ २०७६/१२/१२ PDF icon राहत वितरण कार्यविधि.pdf कार्यविधि
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०५ PDF icon सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf कार्यविधि
कोशेली घर स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०५ PDF icon कोशेली घर स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७.pdf कार्यविधि
वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७) २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०५ PDF icon वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७).pdf कार्यविधि
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०५ PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf कार्यविधि
वडा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन - २०७७ ) २०७७/७८ भाग २ २०७७/०६/०६ PDF icon वडा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन - २०७७ ).pdf कार्यविधि
उद्यमशिलता व्यवसाय प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७७ २०७७/७८ भाग २ २०७७/०६/२५ PDF icon उद्यमशिलता व्यवसाय प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf कार्यविधि
कोभिड-१९ बाट रोजगार गुमाएका युवाका लालि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०७/२८ PDF icon कोभिड-१९ बाट रोजगार गुमाएका युवाका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्दन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf कार्यविधि
लैंगिक हिँसा निवारण कोष (संचलान) कार्यविधि, २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०९/२८ PDF icon लैंगिक हिँसा निवारण कोष (संचलान) कार्यविधि, २०७७.pdf कार्यविधि
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र पहिलो संसोधन २०७५ २०७७/७८ भाग २ २०७७/१०/०३ PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र पहिलो संसोधन २०७५.pdf कार्यविधि
विपद पिडित राहत वितरण कार्यविधि, २०७८ २०७७/७८ भाग २ २०७८/०३/०६ PDF icon विपद पिडित राहत वितरण कार्यविधि, २०७८.pdf कार्यविधि
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७७/७८ भाग २ २०७८/०३/०६ PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf कार्यविधि
सुचना तथा अभिलेख केन्द्र संचलन कार्यविधि, २०७८ २०७७/७८ भाग २ २०७८/०३/०६ PDF icon सुचना तथा अभिलेख केन्द्र संचलन कार्यविधि, २०७८.pdf कार्यविधि
कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७८ २०७७/७८ २०७८/०३/०६ PDF icon कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७८.pdf कार्यविधि
मर्मत संभार वीशेष कोष संचलान कार्यविधि, २०७८ २०७७/७८ २०७८/०३/०६ PDF icon मर्मत संभार वीशेष कोष संचलान कार्यविधि, २०७८.pdf कार्यविधि
वातावारणीय अध्ययन कार्यविधि २०७८ २०७७/७८ भाग २ २०७८/०३/०६ PDF icon वातावारनिय अध्ययन कार्यविधि २०७८.pdf कार्यविधि
स्थानीय विकास विशेष कोष संचलान कार्यविधि, २०७८ २०७८/७९ भाग २ २०७८/०५/२६ PDF icon स्थानीय विशेष कोष.pdf कार्यविधि
नगर प्रहरी संचलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७८ २०७८/७९ भाग २ २०७८/०५/२६ PDF icon नगर प्रहरी संचलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७८.pdf कार्यविधि
पुतलीबजार नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन तथा आय (ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०८०/०८१ भाग ३ २०८०/०८/२६ PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन तथा आय सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf कार्यविधि
सहकारी संघ, संस्था अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि, २०८० २०८०/०८१ भाग ३ २०८०/११/१४ PDF icon scan0007.pdf कार्यविधि