FAQs Complain Problems

निवेदनको नमुना

निवेदनको नमुना निवेदनको नमुना (pdf) डाउनलोड गर्नुहोस
पेश्की रकम माग गर्ने निवेदन PDF icon पेश्की रकम माग गर्ने निवेदन.pdf
टिप्पणी लेखनको ढाँचा PDF icon टिप्पणी लेखन ढाँचा.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण निवेदनको ढांचा PDF icon कोभिड.pdf
भुक्तानी पाउनको लागि निवेदन PDF icon कार्य सम्पन्न गरेको भुक्तानी निवेदन.pdf
खाने पानी उपभोक्ता समिति विधानको नमुना PDF icon खाने पानी उपभोक्ता समिति विधान.pdf
योजना सम्झौता निवेदन PDF icon योजना सम्झौता १.pdf
मेयरसँग रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन भर्नुपर्ने निवेदन को नमुना PDF icon मेयरसँग रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन भर्नुपर्ने निवेदन.pdf, File फारम (मेयर संग रोजगार ).docx
सुन्तला रङ्ग लगाए बापत पाउने अनुदान रकम माग गर्ने निवेदन PDF icon रङ्ग अनुदान पाउँ.pdf
नेपाली लेटरप्याड - पुतलीबजार नगरपालिका File letterpad.docx, PDF icon Nepali letterpad.pdf
व्यवसायको नाम परिवर्तन गर्ने निवेदन PDF icon व्यवसाय नाम परिवर्तन निवेदन१ .pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन PDF icon अनुसूची-१--बेरोजगार-दर्ता-फाराम.docx.pdf
संस्था नवीकरण गर्ने निवेदन PDF icon संस्था नविकरण १.pdf