Budget, Income & Expenses/बजेट, आम्दनी र खर्च

नगरसभावाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लागु हुने करका दररेटहरु

पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को आय व्यय सार्वजनिक गरिएको

पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को आय व्यय  सम्बन्धि विवरण सबै सरोकारवाला हरुको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को योजना तर्जुमाका लागि बजेट सिमा मार्गदर्शन तथा निर्देशिका

आर्थिक वर्ष २०७२-०७३को आय व्यय सार्वजनिक गरिएको

आर्थिक बर्ष २०७२-०७३को यस पुतलीबजार नगरपालिकाको आय व्यय सबैका लागि सार्वजनिक गरिएको छ |