पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

Brief Introduction

 Total population of Putalibazar Municipality : 44,876,

Total Area of Putalibazar Municipality:  146.21 km2

Total No. of Wards in Putalibazar Municipality : 14