पुतलीबजार नगरपालिका

महाभुकुम्पाबाट देशमा आएको महासंकट प्रति यस नगरपालिका दु:ख व्यक्त गर्दछ|यस्तो विपदको घडीमा सबै नगरबासीहरुलाई धैर्य धारण गर्न र सवलले सच्चै विपदमा परेकालाई सहयोग गर्नुहुन समेत हार्दिक आव्हान गरिन्छ |

Vital registration 2072/aswin

Vital registration 2072/aswin..

जन्म दर्ता

विवाह

मृतु

वसाईसराई

सम्बन्ध विच्छेद

दर्ता

गएका

आएका

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

महिला

पुरुष

३३

३५

६८

५९

१६

११

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा

२०