पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

ना. पा. को जनसंख्या र वडागत क्षेत्रफल