FAQs Complain Problems

Blogs

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०७९/०९/२१ गतेको १२ औं नगर सभाको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९०९२१ गतेको १२ औं नगर सभाको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७९/०९/१९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०९१९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०८/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०८२९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०८/१३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०८.१३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०७/२५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०७.२५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०७/०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०७०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९.०६.०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon CamScanner 11-08-2022 13.06.pdf
मिति २०७९.०५.१५ गतेको कार्यापालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०५.१५ गतेको कार्यापालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०४/०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९०४०४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf.pdf
मिति २०७९/०३/३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.०३.३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९.०३.०८ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०३/०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०३०६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय_0.pdf
मिति २०७९/०२/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९०२१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/०२/०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon karyapalika.01.pdf
मिति २०७८/१२/२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८.१२.२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf