FAQs Complain Problems

Blogs

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०८०/१२/०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.१२.०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/११/१४ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-१११-४ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/१०/१९ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-१०-१९ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
१४ औं नगर सभाका निर्णयहरु PDF icon १४ औं नगर सभाका निर्णयहरु_0.pdf
मिति २०८०/१०/०३ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.१०.०३ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०९/२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.०९.२० को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०९/११ को कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका बैठक १११.pdf
मिति २०८०/०८/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०८-२६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु .pdf
मिति २०८०/०६/१८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon २०८००६१८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०८०-०४-३१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०४-३१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८०/०३/२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०-०३-२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
१३ औं नगर सभाका निर्णयहरु PDF icon तेह्रो नगरसभा.pdf
मिति २०८०/२/३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon मिति २०८०.२.३२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०८० साल बैशाख २९ गतेको कार्यापलिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०८० साल बैशाख २९ गतेको कार्यापलिका वैठकको निर्णय.pdf
मिति २०७९/१२/२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon मिति २०७९.१२.२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय_0.pdf