सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

वोल पत्र आह्वानको सूचना |

पुतलीबजार नगरपालिकामा निम्नानुसारको भवन निर्माणकोलागि बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति २०७४/०८/०७ गतेको नागरिक पत्रिकामा प्रकासन गरिएको छ |

पुतलीबजार नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट अनुसार आवासीय भवनको नमुना नक्शा बनाउन खुल्ला रुपमा दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सुचना |

 

पुतलीबजार नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट अनुसार आवासीय भवनको नमुना नक्शा बनाउन खुल्ला रुपमा दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सुचना |

           

CCTV जडानकालागि दरभाव पत्र आह्वानको सूचना

Invitation For Sealed Quotation

कोटेसन आह्वानको सूचना

invitation for bids

तलको सूचना अनुसारको कोटेसन पेश गर्नुहुन सबैमा अनुरोध छ|

Pages