समाचार

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

सामाजीक परिचालकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ बमोजिम सामाजीक परिचालकको लिखित परिक्षा बाट निम्न वडाहरमा कार्यविधि बमोजिम योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भएको हुदा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने अन्तर्वार्ताको लागि आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यताका  सक्कल प्रमाण पत्र सहित उ

समाज परिचालकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।

यस नगरपालिकाको मिति २०७४/१०/४ मा प्रकाशित सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धी सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहरु मध्य प्रारम्भिक छनौट गरि स्वीकृत गरिएका तत् तत् वडाका परीक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा  देहाय बमोजिमको मिति, समय, र स्थानमा हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको व्

Pages