सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक बढाबढ सम्बन्धि सूचना

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।

पुतलीबजार नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७५/३/१९ गतेको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ७ (सात ) दिने दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि  सूचना प्रकाशित भएको सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ। 

वोल पत्र आह्वानको सूचना |

पुतलीबजार नगरपालिकामा निम्नानुसारको भवन निर्माणकोलागि बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति २०७४/०८/०७ गतेको नागरिक पत्रिकामा प्रकासन गरिएको छ |

पुतलीबजार नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट अनुसार आवासीय भवनको नमुना नक्शा बनाउन खुल्ला रुपमा दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सुचना |

 

पुतलीबजार नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट अनुसार आवासीय भवनको नमुना नक्शा बनाउन खुल्ला रुपमा दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सुचना |

           

CCTV जडानकालागि दरभाव पत्र आह्वानको सूचना

Pages