FAQs Complain Problems

अपडेट

२० औं नगरपरिषदको भुक्तानी विवरण

पुतलीबजार नगरपालिकाको २० औं नगरपरिषदको रु. २५०००० भन्दा माथिको भुक्तानी पाउनेको विवरण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको छ |
क्र.स. विवरण...........................................खर्च (रु.)...........................आयकर(रु.)......................बाँकी भुक्तानी (रु.)
१. नमस्ते गेस्ट हाउस ............................४१७२०.००..........................६२५.००..........................४१०९५.००
२. लेखा कम्प्युटर एण्ड टि.भी. पसल............३९२३७.९८........................५२०.००..........................३८७१७.९८
३. सेरचन गेस्ट हाउस..............................३६१६०.००........................५४२.००..........................३५६१८.००
४. सुबेदी भाडा पसल................................३२७६०.००........................४९१.००..........................३२२६९.००
५. कोल्मा नाम्चे रेस्टुरेन्ट..........................४३३५५.००........................६५०.००..........................४२७०५.००
जम्मा.............................................१९३२३२.९८.......................२८२८.००........................१९०४०४.९८