FAQs Complain Problems

अपडेट

भाग २

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधी ,२०७५

पुतलीबजार नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४

नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली , २०७४

नगरसभा संचालन कार्यविधी, २०७४

नगरपालिका बैठक संचालन कार्यविधी , २०७४

निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली, २०७४

योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४

पुतलीबजार नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचार सहिता, २०७४

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवास्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४

वडा विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७५

पुतलीबजार नगरपालिकाको ''घ'' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि