FAQs Complain Problems

चिठ्ठी पत्र चलानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नगरपालिकामा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर शुल्क बुझाइ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट दस्तखत भएपछी