FAQs Complain Problems

उ.स अन्तिम किस्ता भुक्तानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • पेश्की प्रक्रियाको लागी उपभोक्ता समिति गठनको कागजात 
  • प्राविधिक लागत अनुमान 
  • उ.स को रकम निर्णय 
  • बैंक खाता न . स्पष्ट उल्लेख 
  • तोकिय बमोजिम भरिएको फाराम 
  • उ.स को बिल भुक्तानी निर्णय प्रतिलिपी 
  • अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिवेदन 
  • वडा कार्यालयको सिफारिस 
  • अन्य आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि विविध कार्यहरु