FAQs Complain Problems

समाचार

Vital registration 2072/aswin

Vital registration 2072/aswin..

जन्म दर्ता

विवाह

मृतु

वसाईसराई

सम्बन्ध विच्छेद

दर्ता

गएका

आएका

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

महिला

पुरुष

३३

३५

६८

५९

१६

११

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा

२०