FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ व २०७९/८० को लागि EMIS मा सुचिकृत भएका वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम