पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

संपर्क

कार्यालय सम्बन्धि केहि सोधपुछ गर्नु परेमा

पुतलीबजार-१ प्रगतिनगर स्याङजा

फोन नं. :- ०६३-४२०४०९

इमेल :- info@putalibazarmun.gov.np

Website:- www.putalibazarmun.gov.np

कृपया की सुझाब तथा सल्लाह भए तलको फर्म भर्नुहोस |