सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई पुतलीबजार नगरपालिकाको अनुरोध ।