पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

लिल प्रसाद गुरुङ

Phone: 
9846118506
Elected or Staff: 
Elected Official