पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

रामचन्द्र रेग्मी

Phone: 
९८४६१८७३००
Elected or Staff: 
Elected Official