पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

यम बहादुर शाही

Phone: 
९८४६०९६८६४, ९७४६०३०२३०
Elected or Staff: 
Elected Official