पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

तिलकराम श्रेष्ठ

Phone: 
९८५६०५००३६
Elected or Staff: 
Elected Official