पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

खेम नारायण अधिकारी

Phone: 
9956050799
Elected or Staff: 
Elected Official