बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

पुतालिबजार नगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पारित आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम।

कोटेसन आह्वानको सूचना

invitation for bids

तलको सूचना अनुसारको कोटेसन पेश गर्नुहुन सबैमा अनुरोध छ|

पुतलीबजार नगरपालिका द्वारा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४का लागि प्रस्तावित राजश्व दररेटहरु

२० औं नगरपरिषद पुस्तिका (योजना र राजश्व दररेटहरु)

Pages