बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

कोटेसन आह्वानको सूचना

invitation for bids

तलको सूचना अनुसारको कोटेसन पेश गर्नुहुन सबैमा अनुरोध छ|

पुतलीबजार नगरपालिका द्वारा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४का लागि प्रस्तावित राजश्व दररेटहरु

२० औं नगरपरिषद पुस्तिका (योजना र राजश्व दररेटहरु)

२० औं नगरपरिषद नीति तथा कार्यक्रम

पुतलीबजार नगरपालिकाको २० औं नगरपरिषद घोषणा शभा प्रत्यक्ष प्रसारण