पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

स्थानीय स्वायत्य शासन ऐन २०५५